zawarta w dniu __.__.____r.

pomiędzy:

…......................................................,

legitymującą się dowodem osobistym ….................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

Katarzyną Nadworną ,

legitymującym się dowodem osobistym _______

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie/Wykonawcą dzieła.

§ 1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci: Fotoreportaż z dnia uroczystości ślubnej –  ….............. Pakiet zawiera fotoreportaż od ….......................... oraz mini sesję plenerową w tym samym dniu jeśli pozwalają na to warunki (czas, miejsce, pogoda). Efektem końcowym jest minimum …...... fotografii poddanych autorskiej postprodukcji. Fotografie zostaną oddane na spersonalizowanym pendrive oraz w formie galerii internetowej , przechowywanej na serwerze przez rok. 

§ 2

Przyjmujący zamówienie wykona dzieło, korzystając z własnych narzędzi i materiałów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z twórczością Przyjmującego, stylem oraz je akceptuje. Zamawiający oświadcza, iż rozumie pojęcie reportażu. Zamawiający oświadcza, iż rozumie, że efekt końcowy uzależniony jest od warunków panujących na miejscu (np. wykonany makijaż,  kolory na sali, ilość światła itp.)

§ 3

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonanie dzieła w dniu ….......................... .

§ 4

Zamawiający odbierze dzieło w miejscu umówionym z Zamawiającym, najpóźniej w ciągu 50 dni roboczych od ukończenia wykonania dzieła.

§ 5

Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ….............................. .

Zamawiający wpłaca  kwotę …........................ zadatku w dniu podpisania umowy.

Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający przekaże w dniu wydarzenia tj ….......................... .

§ 6

Wykonawca oświadcza, iż narzędzia, które posłużą do wykonania dzieła posiadają walory techniczne, które zapewniają profesjonalne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wykona reportaż z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieła. Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas wydarzenia  fotografów, w tym amatorów,  jak i filmowców.

§ 7

Zamawiający wyraża zgodę na bezterminowe użycie na stronie internetowej wizerunku oraz efektu pracy wynikających z § 1 na stronie internetowej Przyjmującego zamówienie oraz social mediach Przyjmującego zamówienie.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.........................................                                                                                     ….........................................

Zamawiający                                                                                                         Przyjmujący zamówienie

arrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram